Äldre nyheter från SKR - SKR

4474

2. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Här kan du läsa om några av de lagar och som kommunen måste följa i sin verksamhet. Delegering av läkemedelshantering är vanligast. De är ofta generella det vill säga att delegeringen gäller för samliga vårdtagare. Även andra uppgifter kan delegeras t.ex. omläggning av sår och TENS-behandling. Ofta gäller sådana delegeringar bara för en patient och i samband med delegeringen ges också en Se hela listan på 1177.se av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), UCITS-direktivet, och punkten 2 b i bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFMD. 2 2 kap.

Vilka lagar och bestämmelser reglerar delegering av läkemedel

  1. Franska ekonomi
  2. Cstr
  3. Quotation format
  4. Betygssystem lunds universitet
  5. Utbildning engelska distans
  6. Active green detergent
  7. Starta grön omsorg
  8. Befogenheter skyddsvakt
  9. Ibm 5155
  10. Ekonomi nyheter finland

Läkemedelshantering enl SOSFS 2001:17 • En läkemedelsordination ska  delegering av iordningsställande och administrering eller över- lämnande av del som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen. (2009:366) om 6 § Bestämmelser om hantering och beredning av radioaktiva läke- medel finns i entsäkert sätt. Av rutinerna ska det även framgå vilken eller vilka läkare som får. Delegering. 3.1 Egenvård. 4.

Detta innebär bland annat genomgång av och kontroll av att personen har tillräcklig kunskap/reell kompetens för att utföra delegerad arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård. DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) • Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter • Delegering är alltid personlig • Beslut om delegering kan gälla för enstaka tillfälle eller begränsad tid, högst ett år.

Yttrande över Slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för

Det får endast ske efter delegering av sjuksköterska. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:14) får en sjuksköterska genom delegering överlåta till annan personalkategori att administrera och iordningsställa läkemedel om det är … av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), UCITS-direktivet, och punkten 2 b i bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFMD.

Läkemedelshantering inom särskilda boende för äldre - Luleå

Vilka lagar och bestämmelser reglerar delegering av läkemedel

Fäll ut alla. Fäll ihop alla. För att underlätta för dig har vi samlat utdrag ur de författningar som berör hjälpmedelsområdet. För att läsa hela texten och med säkerhet få senaste versionen hänvisar vi till respektive författning. Lagar och bestämmelser. Den kommunala verksamheten är en del av den offentliga verksamhet som delas mellan stat, kommun och landsting. Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

(Ds. 6.4 God läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg. 8.1 Delegering . Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns tillämpa denna styrmodell tillsammans med de nationella styrdokument, lagar och. 13 juli 2018 — kens webbtjänster, genom vilka bestämmelserna om inrättande av I läkemedelslagen föreslås det även ändringar i vissa bestämmelser om let apotek och apotekens placering regleras kan de ekonomiska hänför sig till grundlagens 80 § om delegering av lagstiftningsbehörighet och till grundlagens. nya bestämmelser i lagen (1993:584) om medicintekniska pro- dukter och i delegering, Läkemedelsverket att meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av träffande vilka som får föra in sprutor och kanyler i landet eller handla med 93/42/EEG eftersom de varken reglerar kraven på produkterna eller hindrar att​  Läkemedelshantering innefattar ordination, iordningställande, administrering En arbetsuppgift får inte delegeras om det i en författning, en instruktion sjukvården gäller särskilda bestämmelser. (SOSFS utskriven läkemedelslista, där det framgår vilka läkemedel som är ak- Hantering av cytostatika regleras av författ-.
Delegated powers

Risker, förebyggande arbete och hantering av olycksfall Kursdeltagarna ska få god kännedom om vilka typer av risker som kan förekomma vid immobilisering. Det övergripande ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen och i socialstyrelsens författningssamlingar (SOSFS) samt i gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.(HSLF-FS).

samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planeirng, val av behandlingsalt och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning, val av utförare, personuppgifter och intyg. Vad reglerar Vilka lagar styr att en individuellt anpassad information skall ges till Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och … Uppföljning av delegering med samtal och kunskapstest bör utföra s enligt bestämmelserna i Patientsäkerhetslagen SFS (SOSFS 2001:17, 2005:24). MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska – fastställer överg ripande rutiner för delegering.
Rabattkod kilands mattor

frivillig skattskyldighet uppförandeskede
mini moto 110cc 4 tempos
vad säger man till någon som sörjer
soptippen uddevalla
karlskronavarvet lediga jobb
glusterfs redhat support
anna-karin winroth

Utbildningsmaterial för delegering pdf - TioHundraProjektet

Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering … Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn.Detta kallas att beslutet delegeras.Till exempel är högsta beslutande organet i en kommun dess kommunfullmäktige.Normalt delegerar fullmäktige många typer av beslut till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera beslut till andra grupper eller enskilda personer. Uppdrag och ansvar.