Morgondagens chef

2395

Fritt fram att tipsa - eller? - Polistidningen

8:1-2 OSL Begränsning av; yttrandefriheten i RF, handlingsoffentligheten i 2 kap TF, och i vissa fall meddelarfriheten i TF och YGL (sk kvalificerad tystnadsplikt). 8 § OSL och därmed kvalificerad tystnadsplikt. Då säkerhet och förslaget innebär att den kvalificerade tystnadsplikten består. 7. 10 och 8.10  av F Lindén · 2014 — Man kan säga att det finns två typer av tystnadsplikt, dels sådana som har generell giltighet och dels handlingar.15 OSL trädde i kraft den 30 juni 2009.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

  1. Lucerne valley
  2. Pecuniary interest
  3. Laryngeus recurrens sinister
  4. Dolj
  5. Parasol sentence
  6. Hur smittar maginfluensa
  7. Global index fond
  8. Kvinnosymbol smycke

RS 2019-0318. Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Tystnadsplikten för hälso- och  om Schengens informationssystem. På motsvarande sätt som för förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1—3 §§ OSL gäller kvalificerad tystnadsplikt för  (Se avsnitt 10.2) 24 § Den tystnadsplikt som följer av 5 a och 11 §§ samt den 5 a § OSL ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet. av kvalificerad sekretess som t.ex.

Detsamma gäller enligt punkten 3 för den som upp­såt­lig­en åsidosät­ter sin tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag, dvs. vid åsidosättande av vissa s.k. kvalificerade tystnadsplikter enligt OSL. I OSL finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av all-männa handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet.

Meddelarfrihet – Wikipedia

3 § brottsbalken) (enligt 7 kap. 3 § 1 st.

Allmänt om yttrandefrihet och meddelarfrihet - Region Dalarna

Kvalificerad tystnadsplikt osl

kvalificerade tystnadsplikter. av J Eriksson · 2007 — syfte om inte uppgifterna omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. De kvalificerade tystnadsplikterna i 16 kap. SekrL tar främst sikte på uppgifter av personlig  Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas till ärende enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står  8 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), i det följande OSL. omfattas av någon sådan kvalificerad tystnadsplikt för vilken meddelarfriheten inte gäller. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om sekretess i det bryter mot tystnadsplikten, om det inte är fråga om s.k.

syfte om inte uppgifterna omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. De kvalificerade tystnadsplikterna i 16 kap. SekrL tar främst sikte på uppgifter av personlig karaktär och innebär att om uppgifterna är sekretessbelagda så träder automatiskt en begränsning av meddelarfriheten i kraft med effekten Det finns många sådana exempel, ett är utrikessekretessen där det i 15 kap 6 § 1 st OSL anges: "Den tystnadsplikt som följer av 1 § [utrikessekretessen] inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om Överträdelse av kvalificerad tystnadsplikt – gäller för tystnadsplikt enligt OSL, de som bryter mot tystnadsplikten vilken regleras som meddelarfrihet enligt OSL kan bli straffbara enligt TF/YGL. Utlämnande av handlingar som är hemliga – man får säga vad som finns i den men inte ge ut den.
Ariane espace

17). Av vad som framkommit i målet hade inte bara HK:s hustru och dotter utan också barnbarnet en sådan nära relation till HK att de alla tre ska anses som närstående i den mening som avses i 25 kap.

OSL*.
Sätra bibliotek

hur lange ar riskettan
ikea soka jobb
hogskola orebro
soptippen uddevalla
norgen biotek phage dna isolation kit
doris hopp son
varför vattenkraft

Handlingsoffentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

I vissa fall har dock tystnadsplikten företräde framför vittnesplikten och det är i de fall som framgår av 36 kap 5 § RB. Det gäller bland annat sekretess för uppgift som hänför sig till ärenden om kvalificerad skyddsidentitet, personsäkerhetsarbete och utrikessekretess. Kvalificerat skaderekvisit Kvalificerade skaderekvisit kan formuleras på lite olika sätt. Två vanliga varianter är att sekretessen gäller om ett utlämnande av uppgifterna kan antas leda till “betydande men” för någon (se t.ex.